::เกี่ยวกับครูครรชิต::

ชื่อ นายครรชิต แซ่โฮ่
ตำแหน่ง ครู  อันดับ คศ.2 ชำนาญการ  
วุฒิ วท.บ.คณิตศาสตร์
โรงเรียน จันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3

การศึกษา
พ.ศ. 2538 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จาก โรงเรียนสังวาลย์วิท 5 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
พ.ศ. 2541 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จาก โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
พ.ศ. 2544 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
พ.ศ. 2548 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิ วท.บ. วิชาเอก คณิตศาสตร์ (ทุน สควค.รุ่นที่ 9 ของ สสวท.) จาก มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
พ.ศ. 2549 จบการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต (ทางการสอน) จาก มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน กำลังศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิ วท.ม.วิชาเอก คณิตศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. 2549 บรรจุในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 2
พ.ศ. 2551 ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3
พ.ศ. 2553 ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2 โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3

ประวัติการประชุม สัมมนา อบรมและศึกษาดูงานที่สำคัญ (<=คลิกดูเพิ่มเติ่ม)
พ.ศ. 2552 การประชุมประชุมสัมมนาการวิจัยการศึกษาไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๒ ในหัวข้อ “Research-Driven Educa-tion Reform : Innovation for Quality Improvement” ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2552 การประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Algebra and Geometry 2009 (ICAG 2009) ณ โรงแรม Royal Phuket City จังหวัดภูเก็ต
พ.ศ. 2553 การประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 7 พ.ศ.2553 ณ โรงแรมรีเวอร์ไซด์ บางพลัด และหอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2553 การประชุมและการอบรม Weblog โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ กองการศึกษาเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา
พ.ศ. 2553 การอบรมโครงการ “การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง” ณ ศูนย์เทนโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสารโรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
พ.ศ. 2553 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเครื่องมือวัดผลประเมินผลด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2553 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2553 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) เพื่อพัฒนาคุณภาพ ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร ว.วิโรจน์ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2553 โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน : ก้าวสู่ครูชำนาญการด้วยการพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา
พ.ศ. 2553 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์” ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
พ.ศ. 2553 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ณ  โรงแรมแกรนด์พาเลส อ.เมือง จ.ยะลา

ความรู้ความสามารถพิเศษ
1. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ได้แก่ โปรแกรม Microsoft Office เช่น Microsoft Word Microsoft PowerPoint  Microsoft Excel
2.มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad โปรแกรม Graphmatica โปรแกรม MathType โปรแกรม Mathematica

รางวัลเกียรติยศ
พ.ศ. 2550 รางวัล“ครูดีในดวงใจ” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์
พ.ศ. 2553 รางวัล“ครูดีในดวงใจ” ประจำปี พ.ศ. 2553 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา  เขต 3 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
พ.ศ. 2553 รางวัล“ครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา  เขต 3 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
พ.ศ. 2553 รางวัล“ครูดีในดวงใจ” ประจำปี พ.ศ. 2553 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ <=คลิกดู

ผลงานด้านการเป็นวิทยากร
พ.ศ. 2549 วิทยากรอบรมครู โครงการอบรมพัฒนาเทคนิคการสอนวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์แก่ครูและบุคลากรบรรจุใหม่ ณ โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
พ.ศ. 2550 วิทยากรอบรมครู การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดยเน้นทักษะการคิดระดับสูง ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเบตง “สุภาพอนุสรณ์” อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
พ.ศ. 2550 วิทยากรอบรมครู การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคู่มือการจัดการเรียนการสอนและการประเมินสภาพจริงในชั้นเรียน ณ โรงแรมเบตงเมอร์ลิน อ.เบตง จ.ยะลา
พ.ศ. 2551 วิทยากรอบรมครู โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดประเมินผลและสร้างเครื่องมือทักษะการคิดระดับสูง ณ ห้องประชุมโรงเรียนถนอมศรีศึกษา อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 
พ.ศ. 2553 วิทยากรอบรมครู โครงการพัฒนาบุคลากรด้านบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน ณ ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” อ.เบตง จ.ยะลา
พ.ศ. 2553 วิทยากรอบรมนักเรียน กิจกรรมเข้าค่ายส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามโครงการยกระดับคุณภาพมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนจันทร์ประภัสรร์อนุสรณ์ อ.เบตง จ.ยะลา
พ.ศ. 2553 วิทยากรอบรมครู การฝึกอบรมการบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน ณ ห้องคอมพิมเตอร์ โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ อ.เบตง จ.ยะลา
พ.ศ. 2553 วิทยากรอบรมครู การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ ณ ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” อ.เบตง จ.ยะลา
พ.ศ. 2553 วิทยากรอบรมนักเรียน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพค่ายนักเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SP2) ณ โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” อ.เบตง จ.ยะลา

ผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนและที่ได้รับมอบหมาย
พ.ศ. 2549 การประกวดนวัตกรรมการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ระดับ พอใช้ ชื่อนวัตกรรม “สานความรู้สู่ศิษย์รัก ด้วยทักษะ 5 C”
พ.ศ. 2550 นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กีฬาเซปัคตะกร้อหญิง ในการแข่งขันกีฬา-กรีฑาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3 ระดับโรงเรียน
พ.ศ. 2552 นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทองแดง กีฬาเซปัคตะกร้อหญิง ในการแข่งขันกีฬา-กรีฑาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา  เขต 3 ระดับโรงเรียน
พ.ศ. 2552 นักเรียนได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดงผู้สอบผ่านการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2553 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาการแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3

ภาระงาน
1. สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 (พื้นฐานและเพิ่มเติม)
2. ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
3. หัวหน้างานบริหารงานบุคคล
4. หัวหน้างานการพัฒนาระบบประกันภายใน
5. หัวหน้างานการบริหารบัญชี
6. หัวหน้างานแผนงาน

งานอดิเรกกับวันว่าง
1. อ่านหนังสือ
2. ชอบซื้อหนังสือ (ที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์)
3. ดูหนัง ฟังเพลง
4. ฝึกโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ที่สนใจ
5. ท่องโลกอินเตอร์เน็ต ติดตามความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยีต่าง ๆ 

คติธรรมประจำใจ
1. ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
2. จงทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ความปรารถนาสูงสุด
– อยากเห็นลูกศิษย์ลูกหาที่ปั้นมากับมือ เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีหน้าที่การงานที่ดี และช่วยเหลือสังคมต่อไป

อนาคตที่มุ่งหวัง
– พัฒนาตนเองอยู่เสมอในทุก ๆ ด้านของความเป็นครูและพัฒนาตนเองเป็นครูมืออาชีพให้ได้ 

ติดต่อสอบถาม: kanchit004@hotmail.comkanchit004@gmail.com, http://twitter.com/kanchits004

http://www.facebook.com/kanchit004

Advertisements

One response

6 07 2011
pennapa

สวัสดีจ๊ะ คุณครูครรชิต
พี่จำหน้าน้องได้ พี่จบจากม.ทักษิณ รุ่นพี่รหัสของครรชิต รหัส 431021018 ดีใจกับความสำเร็จ ก้าวหน้าในหน้าที่การงานเร็วมาก ตอนนี้พี่เป็นครูสอนคณิตศาสตร์ แนะนำพี่ด้วยนะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: